YoniFlenner -> תנאי שימוש באתר


תנאי שימוש באתר YoniFlenner.com:

אתר YoniFlenner.com מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.
YoniFlenner.com הינו אתר למטיילים ותרמילאים המאגד בתוכו שירותים רבים ומגוונים המשמשים את קהילת המטיילים והתרמילאים.
כל שימוש בתכנים ובשירותים בכל צורה שהיא מהווה הסכמה לתנאים שיפורטו במסמך זה וחלים על כל משתמש העושה שימוש בתכני האתר.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר:
השימוש באתר האינטרנט YoniFlenner.com מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטות הבעלים, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
אתר YoniFlenner.com מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מבעלי האתר. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם ב-YoniFlenner.com.
בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים בקשר לכך.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי YoniFlenner.com, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל YoniFlenner.com או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-בעלי YoniFlenner.com לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין אנו מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואנו לא נישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. YoniFlenner.com אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור , YoniFlenner.com אינם אחראים לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
לשימת לבך! YoniFlenner.com שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לפי שיקול הדעת של בעלי האתר, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של YoniFlenner.com! ניתן לפנות דרך הקישור "צור קשר" ואנו נפעל לענות על הפניה בהקדם.


קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים באתר YoniFlenner.com - לרבות עיצובו, וכל קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בעלי האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת בכתב ומראש. השם "YoniFlenner.com" וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של השותפות, הינם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל-YoniFlenner.com תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב-YoniFlenner.com, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום ב-YoniFlenner.com, הנך מקנה לבעלי האתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתם, בכל שירותי התוכן שהם מספקים.


קניות, פרסומות ומידע מסחרי:
YoniFlenner.com, וכן מי שקיבל היתר מהם בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. YoniFlenner.com יהיו רשאים, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד ל-YoniFlenner.com אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. YoniFlenner.com יהיו רשאים להציע לך כמשתמש האתר, מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים.